There are no translations available.

Pályázati Kiírás
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására


A pályázat célja: A támogatás célja a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a szerinti, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-74. §-ai és a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-ai szerinti önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési célú támogatásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása.


Pályázati alcélok:

a) a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása,

b) belterületi vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása,

c) köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak építése, felújítása,

d) olyan épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése, amely

da) igazgatási tevékenységet,

db) óvodai nevelést,

dc) kulturális tevékenységet vagy

dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál,

e) településrendezési tervek készítése, valamint

f) munkahelyteremtési programok megvalósítása.

Az a)-d) és f) pontok szerinti célokra nyújtott támogatás kizárólag az önkormányzati tulajdont érintő, építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás, fejlesztés megvalósítására, d) és f) pont esetében tulajdonszerzésre is igényelhető.


Egy települési önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében több fejlesztési alcélra is igényelhet támogatást.


Keretösszeg: A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 10. pont szerint jogcímen a pályázati célra 9 700,0 millió forint áll rendelkezésre.


Pályázat benyújtására jogosultak köre: Az 1. pont szerinti települési önkormányzatok jogosultak a pályázat benyújtására.

A támogatás formája: A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke: A támogatás mértéke 100%.


Lakosságszám alapján Pályázónként igényelhető maximális támogatás összege

a) 100 fő alatti lakosságszámú település esetében legfeljebb 1 500 000 forint,

b) 100-300 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 2 950 000 forint,

c) 301-500 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 6 500 000 forint,

d) 501-1 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 10 000 000 forint,

e) 1 001-2 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 20 000 000 forint,

f) 2 001-3 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 44 000 000 forint,

g) 3 001-5 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 112 000 000 forint,

h) 5 001-10 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 181 000 000 forint,

i) 10 000 fő feletti lakosságszámú település esetében legfeljebb 200 000 000 forint.


A település lakosságszámát a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatai szerint 2013. január 1-jén fennálló adatai alapján kell meghatározni.


A Pályázó általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) levonási joga:

Amennyiben a Pályázót adólevonási jog nem illeti meg a támogatásból finanszírozott fejlesztés során felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban szereplő beruházás ÁFÁ-val növelt (bruttó) értéke kerül figyelembevételre.

Amennyiben a Pályázót az adólevonási jog megilleti a támogatásból finanszírozott fejlesztés során felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban szereplő beruházás ÁFA nélküli (nettó) értéke kerül figyelembevételre.

A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról. A pályázatban szereplő fejlesztés költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.


Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

  • nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős hatósági engedéllyel, és nem vállalja annak megszerzését 2015. november 30-áig, vagy vállalása ellenére eddig az időpontig nem szerzi meg az engedélyt, amennyiben a pályázat tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyhez hatósági engedély is szükséges;
  • a pályázat benyújtása előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte;
  • pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra támogatásban részesült;
  • a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van.

 

Pályázatok benyújtása: A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkormányzat az alább megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és a további benyújtandó dokumentumokat legkésőbb az azt követő munkanapon postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.

 

Pályázatok benyújtásának határideje:

  • elektronikus feltöltés lezárása: 2015. szeptember 1. 16:00
  • papír alapon történő benyújtás: 2015. szeptember 2.

 E határidő elmulasztása jogvesztő.


A Pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (illetékes munkatárs: Kukely Anikó, 06-1/441-1016, Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ) fordulhatnak.

 

Pályázati kiírás letöltés:

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=1&type=206#!DocumentBrowse


 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014–2020

LEADER KIFIZETÉS IGÉNYLÉS 2014–2020

LEADER PROJEKTEK 2014–2020

HACS Működés és animáció

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Facebook