Hungarian (formal)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)

Facebook


MVH  
 
MVH  
 
SZ2020  
 
 
 

There are no translations available.

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM

Kisiskolákban működő tehetséggondozó programok támogatása

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a kisiskolákban működő tehetséggondozó programok támogatására.

 

A felhívás kódja: NTP-KKI-A-15

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra

A pályázat célja: A kisiskolákban működő komplex tehetséggondozó programok támogatása.


A támogatás formája és mértéke: A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy a pályázó indokolt kérelme alapján a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet.

A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.

A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

A pályázaton legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

 

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:

 • Olyan, legalább 60 órás tanórán kívüli, tananyagtól eltérő komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek témája a tanulók alkotó kedvét erősíti, a téma iránt való elköteleződésüket mélyíti. A tehetségműhelybe bevonni kívánt tehetséges kisiskolai tanulók száma minimum 3 fő, maximum 10 fő lehet.
 • Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, prezentáció, interaktív bemutató stb.) jön létre. A komplex tehetséggondozó programot több, egymással együttműködő legalább 20 órás, kisebb létszámú (minimum 3 fő, maximum 10 fő kisiskolai tanuló) műhelyek alkothatják, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 10 fő, maximum 20 fő tehetséges kisiskolai tanuló vonható be.

A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani!

 

Kötelezően választandó egyéb tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:

 • A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont tanulók számára szervezett bentlakásos, 3 napos tehetséggondozó szaktábor megvalósítása. (A szaktábor az előírt 60 órás programba maximum 15 órában számítható be.)
 • A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont tanulók számára szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 2 napos tanulmányi út megvalósítása. (A tanulmányi út az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.)
 • A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont tanulók számára szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos színházlátogatás, múzeumlátogatás, kiállítás-látogatás. (A programelem az előírt 60 órás programba maximum 5 órában számítható be.)

A választott kiegészítő tevékenységekben a komplex tehetséggondozó programot vezető tehetségsegítő pedagóguson/szakemberen túl maximum 1 fő felnőtt kísérő (szülő) vagy kísérő pedagógus részvétele támogatható.

 

A nem támogatható tevékenységek köre:

 • iskolai tanórához kötődő tanfolyam/kurzus,
 • fakultáció,
 • nyelvvizsgára történő felkészítés,
 • ECDL modulok és azok vizsgáira való felkészítés,
 • erdei iskola,
 • versenyfelkészítés,
 • versenyen való részvétel.

 

Pályázat benyújtására jogosultak: Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 

A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:

 • azon általános iskola vagy tagintézménye, amely kisiskolának minősül.

 Figyelem! Tagintézmény/Intézményegység kizárólag a székhelyintézmény/ intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot!

Jelen Pályázati Kiírás keretében kisiskolának tekintendő azon általános iskola vagy tagintézménye, amely olyan kistelepülésen működik, ahol csak egy általános iskolai feladat-ellátási hely található, és feladat-ellátási helyen egyetlen évfolyamon sincs egynél több önálló osztály vagy az iskolában nincs nyolc évfolyamos képzés;

 •  amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak.

 

Tagintézmény/Intézményegység önálló regisztrációval nyújthat be pályázatot. Amennyiben egy intézménynek több tagintézménye/intézményegysége kíván pályázatot benyújtani, úgy minden tagintézménynek/intézményegységnek szükséges a regisztrációt elvégeznie.


A rendelkezésre álló keretösszeg:

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 40 000 000 Ft, azaz negyvenmillió forint, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

 

Támogatási időszak:

A Pályázó által a pályázatban megjelölt,

 • támogatási előleg formájában nyújtott támogatás esetében 2015. július 1. és 2016. június 30. közé eső időszak, illetve
 • beszámolót követően nyújtott támogatás esetén 2015. július 1. és 2016. május 15. közé eső időszak,

amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

 

A pályázatok benyújtásának határideje:

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

(A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 9.3. pontja tartalmazza.)

 

Benyújtható pályázatok száma: Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be. Tagintézmény/Intézményegység kizárólag a székhelyintézmény/ intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot.

 

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírásban és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.


A pályázati dokumentáció az alábbi linkre kattintva letölthető:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program145/

 

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Helyi Termékek

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark