There are no translations available.

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM

Kisiskolákban működő tehetséggondozó programok támogatása

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a kisiskolákban működő tehetséggondozó programok támogatására.

 

A felhívás kódja: NTP-KKI-A-15

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra

A pályázat célja: A kisiskolákban működő komplex tehetséggondozó programok támogatása.


A támogatás formája és mértéke: A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy a pályázó indokolt kérelme alapján a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet.

A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.

A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

A pályázaton legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

 

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:

 • Olyan, legalább 60 órás tanórán kívüli, tananyagtól eltérő komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek témája a tanulók alkotó kedvét erősíti, a téma iránt való elköteleződésüket mélyíti. A tehetségműhelybe bevonni kívánt tehetséges kisiskolai tanulók száma minimum 3 fő, maximum 10 fő lehet.
 • Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, prezentáció, interaktív bemutató stb.) jön létre. A komplex tehetséggondozó programot több, egymással együttműködő legalább 20 órás, kisebb létszámú (minimum 3 fő, maximum 10 fő kisiskolai tanuló) műhelyek alkothatják, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 10 fő, maximum 20 fő tehetséges kisiskolai tanuló vonható be.

A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani!

 

Kötelezően választandó egyéb tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:

 • A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont tanulók számára szervezett bentlakásos, 3 napos tehetséggondozó szaktábor megvalósítása. (A szaktábor az előírt 60 órás programba maximum 15 órában számítható be.)
 • A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont tanulók számára szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 2 napos tanulmányi út megvalósítása. (A tanulmányi út az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.)
 • A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont tanulók számára szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos színházlátogatás, múzeumlátogatás, kiállítás-látogatás. (A programelem az előírt 60 órás programba maximum 5 órában számítható be.)

A választott kiegészítő tevékenységekben a komplex tehetséggondozó programot vezető tehetségsegítő pedagóguson/szakemberen túl maximum 1 fő felnőtt kísérő (szülő) vagy kísérő pedagógus részvétele támogatható.

 

A nem támogatható tevékenységek köre:

 • iskolai tanórához kötődő tanfolyam/kurzus,
 • fakultáció,
 • nyelvvizsgára történő felkészítés,
 • ECDL modulok és azok vizsgáira való felkészítés,
 • erdei iskola,
 • versenyfelkészítés,
 • versenyen való részvétel.

 

Pályázat benyújtására jogosultak: Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 

A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:

 • azon általános iskola vagy tagintézménye, amely kisiskolának minősül.

 Figyelem! Tagintézmény/Intézményegység kizárólag a székhelyintézmény/ intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot!

Jelen Pályázati Kiírás keretében kisiskolának tekintendő azon általános iskola vagy tagintézménye, amely olyan kistelepülésen működik, ahol csak egy általános iskolai feladat-ellátási hely található, és feladat-ellátási helyen egyetlen évfolyamon sincs egynél több önálló osztály vagy az iskolában nincs nyolc évfolyamos képzés;

 •  amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak.

 

Tagintézmény/Intézményegység önálló regisztrációval nyújthat be pályázatot. Amennyiben egy intézménynek több tagintézménye/intézményegysége kíván pályázatot benyújtani, úgy minden tagintézménynek/intézményegységnek szükséges a regisztrációt elvégeznie.


A rendelkezésre álló keretösszeg:

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 40 000 000 Ft, azaz negyvenmillió forint, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

 

Támogatási időszak:

A Pályázó által a pályázatban megjelölt,

 • támogatási előleg formájában nyújtott támogatás esetében 2015. július 1. és 2016. június 30. közé eső időszak, illetve
 • beszámolót követően nyújtott támogatás esetén 2015. július 1. és 2016. május 15. közé eső időszak,

amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

 

A pályázatok benyújtásának határideje:

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

(A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 9.3. pontja tartalmazza.)

 

Benyújtható pályázatok száma: Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be. Tagintézmény/Intézményegység kizárólag a székhelyintézmény/ intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot.

 

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírásban és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.


A pályázati dokumentáció az alábbi linkre kattintva letölthető:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program145/

 

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014–2020

LEADER KIFIZETÉS IGÉNYLÉS 2014–2020

LEADER PROJEKTEK 2014–2020

HACS Működés és animáció

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Facebook