Megjelent a VP6-19.2.1.-18-10-22 Helyi fejlesztések támogatása felhívás Print E-mail
There are no translations available.

Megjelent a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület VP6-19.2.1.-18-10-22 Helyi fejlesztések támogatása felhívás


A vidéki térségekben az alapvető szolgáltatásokhoz, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés lényegesen elmarad a városias térségektől. A vidéken élők számára a vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tétele, az elérhető helyi szolgáltatások körének bővítése, színvonalának és hozzáférhetőségének javítása, a települési önkormányzatok és civil szervezetek segítése, a helyi együttműködések ösztönzése, valamint az azokban rejlő belső erőforrások kihasználása kiemelt cél, amelyek egyaránt elősegítik a gazdasági és közösségi területen a társadalmi aktivitás erősítését és fenntartását.


Főként a vidéki térségekre jellemző az alacsonyabb vállalkozói aktivitás, a tőkehiány, valamint az abból adódó elavult, hiányos eszköz- és infrastrukturális ellátottság. A nagyobb volumennel bíró vállalkozások támogatott fejlesztési lehetőségei szélesebbek a mikrovállalkozásokénál, azok létrehozására és támogatására kevesebb forrás jut. További fő cél a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése, továbbá a munkahelyek megtartása és újak létrehozása.


Jelen helyi felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.


A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 96.673.078 Ft.


A felhívás keretében támogatható tevékenységek: 


Választható, önállóan támogatható tevékenységek:

 • Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság)
 • Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság)
 • Új épület, építmény építése
 • Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása
 • Rendezvényszervezés


Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása


Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
 • Projektarányos akadálymentesítés
 • Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Marketing tevékenység
 • Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás
 • Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek


Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Korlátolt felelősségű társaság (113)
 • Betéti társaság (117)
 • Egyéni cég (228)
 • Egyéni vállalkozó (231)
 • Egyéb önálló vállalkozó (232)
 • Adószámmal rendelkező magánszemély (233)
 • Helyi önkormányzat (321)
 • Helyi nemzetiségi önkormányzat (371)
 • Sportegyesület (521)
 • Polgárőr egyesület (526)
 • Egyéb egyesület (529)
 • Egyéb alapítvány (569)


Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatást igénylőkre vonatkozó további feltételeket a helyi felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza. Kérjük az abban foglaltak figyelembevételét! Amennyiben a dokumentum szerint a támogatást igénylő nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, a támogatási kérelem elutasításra kerül.


Támogatási kérelem benyújtására jogosult az a támogatást igénylő, aki/amely

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőzően székhellyel vagy telephellyel, vagy
 • bejegyzett fiókteleppel 2022.09.01. napját megelőzően rendelkezik, vagy
 • adószámmal rendelkező magánszemély esetében 2022.09.01. napját megelőzően életvitelszerű lakóhellyel rendelkezik a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület HACS tervezési területéhez tartozó települések legalább egyikén.


Támogatási kérelmet nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány, amelyet a bíróság legalább 2022.09.01. napját megelőzően nyilvántartásba vett.

Mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén a támogatást igénylő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (a továbbiakban: KKV tv.) alapján mikrovállalkozásnak minősül.

Amennyiben a mikrovállalkozás támogatást igénylő mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz olyan természetes vagy jogi személynek, amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, úgy nem jogosult jelen helyi felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására.


Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2022.11.17 naptól 2022.12.31 napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2022.11.30

2022.12.15

2022.12.31


A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem terítendő támogatás összege: minimum 2.500.000 Ft, maximum 45.000.000 Ft.


Támogatási intenzitás:

 • Mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén - munkahelyteremtés nélküli projekt esetén: 60%
 • Mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén - munkahelyteremtés vállalás esetén: 75%
 • Települési önkormányzat támogatást igénylő esetén: 95%
 • Civil szervezet támogatást igénylő esetén: 95%


Nem támogatható tevékenységek:

A helyi felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 • az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek.
 • használt eszközök, gépek, berendezések beszerzése;
 • 83 kW teljesítményt meghaladó erő- és munkagépek beszerzése;
 • motorral hajtott légi, vízi járművek, szárazföldi személy- és tehergépjárművek beszerzése (kivéve a 3.1.1.2. pontban foglaltakat);
 • mobiltelefon és okostelefon beszerzése;
 • lágyszárú növény beszerzése, telepítése, élőállat és tenyészállat beszerzése;
 • képzés(ek) szervezése és megtartása;
 • tanácsadó iroda, pályázati tanácsadást nyújtó iroda létrehozásához és/vagy fejlesztéséhez kapcsolódó beruházás;
 • lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök beszerzése;
 • magáncélú, lakófunkciót betöltő épület/épületrész, nem a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület/épületrész és/vagy építmény építése, felújítása, bővítése, korszerűsítése;
 • bontott építőanyagok beszerzése, beépítése;
 • ingatlan vásárlása.


Kizárólag új, a támogatási kérelem benyújtása előtt még nem megkezdett projekt megvalósítására nyújtható be támogatási kérelem.


A projektvégrehajtás időtartama: A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt megvalósítása során legalább 1 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 3 mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.


A felhívás és mellékletei az alábbi linkre kattintva letölthetők: 

www.mvh.allamkincstar.gov.hu


 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014–2020

LEADER KIFIZETÉS IGÉNYLÉS 2014–2020

LEADER PROJEKTEK 2014–2020

HACS Működés 2014-2020

HFS Tervezés 2014-2020

2007-2013 projektek


2007-2013

Facebook