Ügyfél-tájékoztatási Rendszer (ÜTR) működésében bekövetkező változások Print E-mail
There are no translations available.

Ügyfél-tájékoztatási Rendszer (ÜTR) működésében bekövetkező változások

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az „Elektronikus ügyintézés” (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes) felületen elérhető Ügyfél-tájékoztatási Rendszer (a továbbiakban: ÜTR) működésében az alábbi módosítások váltak szükségessé.

 

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási eljárások lefolytatása során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR), a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

A fentieknek megfelelően a Kincstár az adatok kezelése során a megfelelő szabályozás, belső eljárások és technikai feltételek alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes megismerésével, felhasználásával és kezelésével szembeni védelmet is.

 

Ennek megfelelően 2021. március 10. napjától a meghatalmazottak az általuk képviselt ügyfél ÜTR-ben szereplő adataihoz azon jogcímek tekintetében férhetnek hozzá, amely jogcím(ek)re meghatalmazásuk hatálya kiterjed.

 

Fentiek alapján a meghatalmazott az általa képviselt ügyfél ÜTR-ben szereplő valamennyi adatához abban az esetben férhet hozzá, amennyiben az alábbiak szerinti meghatalmazások valamelyikével rendelkezik:

  • valamennyi jogcímre kiterjedő hatályú meghatalmazás;
  • az Ügyfél-Tájékoztatási Rendszerre kiterjedő hatályú meghatalmazás, azzal, hogy ennek hiányában amennyiben a meghatalmazott csak egyes jogcím(ek)re kiterjedő, érvényes meghatalmazással rendelkezik, csak az adott jogcím(ek)hez tartozó, ÜTR-ben szereplő adatokhoz férhet hozzá.

 

A meghatalmazás benyújtásának menete:

  • Papír alapú bejelentéshez a mindenkor hatályos G1050 jelű nyomtatvány (Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem) szükséges. A kitöltött nyomtatványt papír alapon aláírással hitelesítve a lakóhely/székhely szerinti illetékes kormányhivatalhoz szükséges benyújtani.
  • Lehetőség van a meghatalmazás rögzítésére az elektronikus ügyintézési felületen is, amelyhez javasoljuk a Felhasználói segédlet az állandó meghatalmazás és elsődleges képviselet elektronikus úton történő létesítéséhez és visszavonásához dokumentum tanulmányozását.

 

Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu

 

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Local Products

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark