Hungarian (formal)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)

Facebook


MVH  
 
MVH  
 
SZ2020  
 
 
 

NEA 2018 PDF Nyomtatás E-mail


Tanácsadás a Cserhátalja civil szervezetei részére


Pályázati azonosító: NEA-NO-17-M-0030

Pályázati kategória megnevezése: Működési támogatás


NEA logó


Projektadatok:

Támogatási összeg: 600.000 Ft

Önrész: 65.457 Ft


Az Egyesület célja jelen pályázat megvalósításával a civil szervezetek részére tájékoztatás és információ átadás biztosítása a hazai és az EU-s operatív programok lehetőségei mellett, többek között a Visegrádi Alap, a Közép-európai Program, az Erasmus Plus, Európa a Polgárokért program, Határon Átnyúló Együttműködési Program fejlesztési kilátásairól. A pályázati lehetőségek feltérképezését követően a következő lépcső az ismeretek átadása a civil képviselők részére, a turisztikai fejlesztések, képzések, formális, informális tanulás, ifjúsági, felnőttoktatás, tapasztalatcsere, kompetenciafejlesztés, tananyagfejlesztés célú pályázati projektek életre hívása érdekében.


A www.cserhatalja.eu honlap NEA oldalán közzétesszük a 2018. február 1. – március 31. közötti időszak civil szervezetek által is lehívható pályázati lehetőségeit, továbbá bemutatásra kerülnek a Visegrádi Alap, a Közép-Európai transznacionális program, az Erasmus+, Európa a Polgárokért program, Határon Átnyúló Együttműködési Program legfontosabb tudnivalói.


A Közép-Európa 2020 Operatív Program

A CENTRAL EUROPE (Közép-Európa) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai országok közötti regionális együttműködést támogatja.


A Visegrádi Alap pályázatai

A Nemzetközi Visegrádi Alap kis- és nagyösszegű, Visegrád+, valamint stratégiai támogatásaira várja a pályázatokat.


EGT Alap és Norvég Alap

Az EGT Alap és a Norvég Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein, mint donor országok által létrehozott finanszírozási mechanizmus. A donor országok az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, azonban nem tagjai az Európai Uniónak. Ennek következtében nem járulnak hozzá pénzügyileg az EU közös politikáihoz, viszont az Európai Gazdasági Térség országai közti különbségek kiegyenlítését a szolidaritás jegyében e külön támogatási alapokkal segítik.


Erasmus+ 2014 – 2020

Az Erasmus+ program az Európai Unió 2014-2020 között futó oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja. Hét korábbi EU-s támogatási programot fog össze egy komplex programban, köztük a Fiatalok Lendületben Programot.


AZ EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM

Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió közös történelmének, sokszínűségének és működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket.


Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

A program négy prioritási tengelyből áll. Minden egyes prioritási tengely valamely módon reagál a szlovák-magyar határmenti régióban azonosított lehetőségekre és kihívásokra. Minden projekt egy prioritási tengely keretében kerül jóváhagyásra, és hozzá kell járulnia az adott prioritási tengely legalább egy specifikus céljához.


Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP elsődleges célja, hogy a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre.Közösségi pályázatok:


Új pályázat indul közművelődési intézmények fejlesztésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma háromszázmillió forint keretösszeggel pályázatot hirdet közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. Cél a közművelődési intézmények, közösségi színterek műszaki-technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása.  A támogatásra olyan települési önkormányzatok pályázhatnak, amelyek közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtetnek. A vissza nem térítendő költségvetési támogatást a települési önkormányzatok által vállalt önrész arányában kell megállapítani. A támogatás minimális mértéke 100.000 Ft. A 300 millió forintos keretösszeg 40%-át a települési önkormányzat által 2016. január 1-jét követően alapított közművelődési intézmény vagy közösségi színtér után, 60%-át a fenti kategóriába nem tartozó települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő intézmény vagy közösségi színtér után kerül felosztásra. A vállalt önrész mértékét 1) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendeletben meghatározott települések esetében, valamint 2) a települési önkormányzat által 2016. január 1-jét követően alapított közművelődési intézmény vagy közösségi színtér esetében háromszoros súllyal kell figyelembe venni a támogatás megállapításakor. A két feltétel együttes fennállása esetén a vállalt önrészt kilencszeres súllyal kell tekintetbe venni.


A pályázat benyújtása elektronikus úton a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül történik.

Benyújtási határidő: 2018. április 29.


 (EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság)

 Felhívás letöltés
Muzsikál az Erdő Alapítvány pályázati felhívásai 2018


A Muzsikál az Erdő Alapítvány a zenei és kulturális programok mellett idén is meghirdeti a rendezvény képzőművészeti-, fotó-, irodalmi és gyermekrajz pályázatát.


„Muzsikál az erdő” Képzőművészeti pályázat 2018

Az alapítvány a pályázat keretében olyan - kiállításra kész - képzőművészeti alkotásokat vár, amelyekben - a művészet eszközeivel kifejezve - tetten érhetőek, kézzel foghatóvá válnak a „Muzsikál az erdő” alapgondolatai.


„Muzsikál az erdő” fotópályázat 2018

A pályázat keretében olyan fotókkal lehet pályázni, amiken a rendezvény szellemiségének gondolatai érzései jelennek meg, akár a művészetek felől, akár a természet felől megközelítve. Az alkotások témája ezen feltételek mellett szabadon választható, kötetlen.


„Muzsikál az erdő” irodalmi pályázat 2018

A felhívás keretében két életkori kategóriában lehet pályázni:

Felnőttek: Az irodalmi alkotások műneme és műfaja szabadon választható, az alkotásokban megjelenik az erdő és a zene kapcsolata. Terjedelmi korlát lírai mű esetén 2 oldal, epika esetén 10, dráma esetén 50 oldal 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel.

Gyermekek: A 8 -18 éves korosztály meséit várja az Alapítvány max. 3 oldal terjedelemben.


„Muzsikál az erdő” Gyermekrajz Pályázat 2018

Az Alapítvány várja minden alkotó kedvű gyermek pályázatát, akiknek az alkotásai összhangban vannak a rendezvénysorozat szellemiségével. A rajzok technikája szabadon választott, az A4-es méretű pályaművek postai úton adhatók be.


A részletes pályázati felhívások az alábbi linkre kattintva érhetők el:

http://www.muzsikalazerdo.hu/2018/index.php
Fiatalok a családok évében!

Pályázat kódja: IFJ-GY-18-A


A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramból az idei évben azon szervezetek igényelhetnek támogatást, amelyek ifjúsági korosztályok bevonásával és aktív részvételével Magyarország közigazgatási határain belül és/vagy kívül valósítanak meg programsorozatokat, rendezvényeket, amely rendezvények, programsorozatok a családok értékét, fontosságát és az egyén személyiségfejlődésében betöltött szerepét erősítik meg, dolgozzák fel. A pályázat keretében nincs lehetőség képzési programok, sporttáborok, edzőtáborok megvalósítására, továbbá a pályázat nem támogatja az oktatási intézmények vagy diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvényeket (diáknap, szalagavató, gólyatábor, szakkör stb.).

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 80.000.000 Ft.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: Maximum 2.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő közösségek vagy szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 1. Magyarországi közösségek vagy szervezetek esetén

 - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,

 - egyházak, egyházi szervezetek (Bevett egyház, Vallási tevékenységet végző szervezet, Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy, Egyházi szervezet).


2. Határon túli közösségek vagy szervezetek esetén

- önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és jellemzően az ifjúsággal (15-29 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy szervezetek [civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), egyházak, egyházi szervezetek]. Azon határon túli magyar ifjúsági szervezetek esetében, amelyek az egyéb jogszabályi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek, kiíró az Ávr. 84. § (1); d) pontja szerint az inkasszó bejegyzési kötelezettségtől eltekint. Egyéb esetekben (informális csoport) a pályázónak rendelkeznie kell Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel.

Amelyek (kivéve: bevett egyházak esetében) létesítő okiratukban foglaltak / szereplők szerint:

 - gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy

 - gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy

 - gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy

 - a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel.


A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben. Az internetes pályázatok beadási határideje: 2018. április 9. 23:59 perc.

Pályázati dokumentáció letöltés
Szimba intézményi pályázat 2018 Közlekedésbiztonsági Élményprogram

Pályázati felhívás -- bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák részére


A pályázat célja: A közlekedésbiztonsági élményprogram célja, hogy a gyermekek élményszerűen sajátíthassák el a biztonságos közlekedés alapjait, az intézmények számára pedig közlekedésbiztonsági eszközcsomagot és pedagógia segédletet biztosítsunk a témában.


A pályázat témája: A nyertes pályázók számára szakmai partnerünk a pályázó intézményben valósítja meg a korosztályra szabott közlekedésbiztonsági élményprogramot, az intézmények számára pedig alapítványunk közlekedésbiztonsági eszközcsomagot és pedagógia segédletet biztosít. Bölcsődék számára élményprogram helyett kibővített közlekedésbiztonsági eszközcsomagot, játékokat biztosítunk.

A pályázat értéke: A közlekedésbiztonsági élményprogram és a választható eszközök együttes értéke: 150 000 Ft.


A pályázatra OM azonosítóval rendelkező bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák (valamint tagintézményeik) nyújthatják be pályázataikat. Pályázni csak a generali.hu/alapitvany oldalon lehet. Minden intézmény vagy tagintézmény 1 db pályázatot tölthet fel, melynek a következőket kell magába foglalnia: pontosan kitöltött pályázati adatlap meg kell jelölni az intézménybe járó gyermekek korcsoportját (bölcsőde; óvoda; általános iskola; középiskola) és létszámát ki kell választani a kért ajándék eszközcsomagot.


Hogyan valósul meg a közlekedésbiztonsági élményprogram?

A félnapos közlekedésbiztonsági élményprogramot a Generali a Biztonságért Alapítvány szerződött partnere valósítja meg az intézményben, a nyertes intézménnyel való előzetes egyeztetés alapján, az intézmény adottságaihoz igazítva a programot. Bölcsődék esetén élményprogram helyett kibővített közlekedésbiztonsági eszközcsomagot, játékokat biztosítunk.


A program tartalma:

A félnapos (2-4 órás) közlekedésbiztonsági élményprogram szakmai partnerünk által biztosított mobil KRESZ pályán vagy kerékpáros ügyességi pályán valósul meg az intézmény telephelyén, melyhez a közlekedési eszközöket és az animátorokat is biztosítják. A közlekedésbiztonsági élményprogram mellé ajándékcsomag választható, mely közlekedésbiztonsági eszközökből, játékokból, védőfelszerelésből áll).


A pályázat ütemezése: 2018 nyarán és őszén 50-50 intézményt sorsolunk ki, ennek megfelelően két pályázatot hirdetünk 2018-ban is. Az első pályázaton nyertes intézmény a 2. pályázaton nem vehet részt.


Tavaszi pályázat ütemezése:

A pályázat kiírása: 2018. március 19.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. június 15.

Sorsolás: 2018. június 29.

A nyertesek névsorának közzététele: 2018. július 13.

Kapcsolatfelvétel a nyertes intézményekkel: 2018. augusztus

A megvalósítás időszaka: 2018. szeptember 15. és 2018. december 15. között

A beszámoló határideje: 2019. január 31.


Pályázati felhívás letöltés:

http://alapitvany.generali.hu/kezdemenyezes.php
Generali Elsősegély Program - közösségi pályázat


Alapítványunk egyik kiemelt célja a gyógyítási és mentési tevékenység támogatása, az ismeretterjesztés segítése a lakosság körében. 2018-ban az elsősegély témában kívánjuk segíteni a laikus közösségeket a készségszintű ismeretszerzésben, erre szakosodott szakmai szervezetek közreműködésével. A pályázat célja, hogy az elsősegély oktatásban részesülő laikus csoport tagjai vészhelyzetben merjenek cselekedni, tisztában legyenek azzal, hogyan kell segítséget hívni, valamint készségszinten képesek legyenek megkezdeni az elsősegélynyújtást, életmentést.


A pályázat témája: Laikus elsősegély oktatás középiskolás és felnőtt csoportok számára, 4 órában, a következő tematikával: betegvizsgálat, eszméletlen beteg, stabil oldalfektetés, légút-biztosítás, újraélesztés, légúti idegen test eltávolítása, vérzés, sebzések, kötözések, törés, rándulás, ficam, belső sérülések, égés, áramütés, mérgezések, szívinfarktus, stroke, ájulás.


A képzés megvalósítása: Az oktatásokat a Generali a Biztonságért Alapítvány szakmai partner szervezetek közreműködésével nyújtja, a pályázó által megjelölt helyszínen. Az oktatást képesített oktatók végzik, akik rendelkeznek a szükséges oktatási eszközökkel és anyagokkal.

A képzésbe bevonható létszám: 30-50 fő.


Kik pályázhatnak: Középiskolák, egyetemek, főiskolák, önkormányzatok, civil szervezetek, egyesületek.


A pályázónak kell biztosítania az oktatás befogadására és gyakorlati foglalkozásokra alkalmas helyiséget, az oktatás időtartamára az áramot, világítást, fűtést.


Pályázat beadási határideje: folyamatos

Elbírálási határidő: folyamatos

A megvalósítási időszak: folyamatos

A pályázatok elbírálása: A pályázatokat az alapítvány Kuratóriuma bírálja el, szakértők bevonásával

A megvalósítás menete: Nyertes pályázat esetén az elsősegély oktatást végző szervezet közvetlenül felveszi a kapcsolatot a pályázóval a megvalósítás részleteinek egyeztetésére.

Beszámolási kötelezettség: A nyertes pályázók a megvalósult oktatásról fotókkal illusztrált rövid szakmai beszámolót kötelesek feltölteni az alapítvány webes felületén keresztül.

A támogató megjelenítése: A pályázó szervezet vállalja, hogy a Generali a Biztonságért Alapítványt és tevékenységét, mint támogatót a honlapján vagy egyéb felületein megjeleníti.


További információ: A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


Pályázati dokumentáció letöltés:

http://alapitvany.generali.hu
Pályázati kiírás az önkéntes tűzoltó egyesületek 2018. évi támogatására


A pályázat kiírásának célja: A pályázat a hivatásos tűzoltóságokkal (a továbbiakban: HTP) együttműködési megállapodást (a továbbiakban: EMÜ) kötött ÖTE-k szaktevékenységét, társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja az ÖTE-k működéséhez, felszereltségük javításához, az önkéntes tűzoltók szakmai képzéséhez valamint szertár építéshez, felújításhoz való hozzájárulás a vállalt feladatokhoz kapcsolódóan. Az ÖTE-k támogatására jelen pályázatban rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: 435 millió Ft. Pályázatot csak HTP-vel kötött érvényes és hatályos EMÜ-vel rendelkező, Magyarországon nyilvántartásba vett ÖTE nyújthat be.


Egy ÖTE csak egy pályázatot nyújthat be -a pályázaton belül több támogatási kategóriára-, az alábbi támogatási igénnyel:

I. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE legfeljebb: 1 100.000 Ft

II. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE legfeljebb: 850.000 Ft

III. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE legfeljebb: 450.000 Ft

IV. kategóriájú EMÜ-t kötött ÖTE legfeljebb: 250.000 Ft


A támogatási időszak: A pályázat támogatási időszaka 2018. január 1-től - 2018. december 31-ig tart.


Pályázat benyújtásának helye: A pályázat kizárólag az EMÜ szerinti HTP parancsnokon keresztül nyújtható be. Ha az ÖTE több HTP-vel kötött EMÜ-t, akkor az ÖTE székhelye szerinti HTP-hez kell benyújtania pályázatát.


A pályázat benyújtási határideje: A benyújtási határidő számításánál a meghatározott határnap 24. óráját kell figyelembe venni. A pályázat HTP parancsnokhoz való benyújtásának határideje: 2018. április 11.

A pályázattal kapcsolatban további információk, felvilágosítás a 06-1-469-4114 telefonszámon és Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.


A pályázati dokumentáció az alábbi linkre kattintva érhető el:

http://www.tuzoltoszovetseg.hu
Nemzeti Kulturális Alap Zeneművészeti Kollégiuma nyílt pályázati felhívásai


1. Téma: Magyarországi hagyományos komolyzenei hangversenyélet támogatása (egyedi hangversenyek vagy hangversenysorozatok megrendezése, koncertszerű rendezvények megvalósítása)

Pályázók köre: a hangversenyt/hangversenyeket megrendező, a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, valamint jogi személyek, és egyéni vállalkozók.

Tervezett keretösszeg: 80.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 3.000.000 Ft

Altéma kódszáma: 110133/133

Megvalósítás időtartama: 2018. május 1. - 2019. május 31.

Benyújtási határidő: 2018. március 22., éjfél.


2. Téma: Ismeretterjesztő tematikus komolyzenei koncertsorozatok, komolyzenei vetélkedők, komolyzenei táborok és kurzusok, továbbá interaktív komolyzenei foglalkozások kidolgozásának és megvalósításának támogatása a magyarországi alap- és középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok zenei nevelésének elősegítése, a zene iránti nyitottság és a jövő koncertlátogató közönség számának növelése céljából.

Pályázók köre: a zenei ismeretterjesztés területén többéves gyakorlattal rendelkező előadó-művészeti együttesek, hangversenyszervezők, alap- és középfokú oktatási intézmények (oktatási intézmények alapítványai és egyesületei is), továbbá a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, és egyéni vállalkozók.

Tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 3.000.000 Ft

Altéma kódszáma: 110104/133

Megvalósítás időtartama: 2018. szeptember 1. - 2019. augusztus 31.

Benyújtási határidő: 2018. március 22., éjfél.

http://www.nka.hu/palyaztatas/zenemuveszet

 

Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázati felhívása

3. téma: Legalább két hónapig nyitva tartó időszaki kiállítások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadványok és pedagógiai programok támogatása.

Pályázók köre: hazai és határon túli (jelentős magyar vonatkozásokkal bíró) működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény. Nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

Tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 2.000.000 Ft

Altéma kódszáma: 204106/294

Megvalósítás időtartama: 2018. június 1. - 2019. április 30.

Benyújtási határidő: 2018. március 12., éjfél.


http://www.nka.hu/palyaztatas/kozgyujtemenyek
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! - „Találd meg, írd le és őrizd meg!”


A Vadonleső Program és a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság a Vizes Élőhelyek Világnapja alkalmából „Találd meg, írd le és őrizd meg!” címmel pályázatot hirdet. A Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya által életre hívott Vadonleső Program és a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság a Vizes Élőhelyek Világnapja alkalmából tematikus pályázatot hirdet a lakhelyeden vagy annak közelében található vizes élőhely és annak élővilága jobb megismerése, megismertetése céljából.


A feladat a következő:

• keresd fel a lakhelyeden vagy annak közelében található vizes élőhelyet (láp, mocsár, tó, időszakos vízborítottságú gyeptársulás, patak vagy folyó mente stb.)

• gyűjts össze minél több információt az élőhely jellegéről, kiterjedéséről, történetéről

• írj fajlistát az ott megfigyelt állat- és növényfajokról

• keress olyan fajt, amely szerepel a Vadonleső Program honlapján (www.vadonleso.hu) és jelentsd ott be

• állíts össze egy javaslatcsomagot, amely az adott vizes élőhely természetközeli állapotának fenntartását, esetleg javítását célozza

• mindezeket összegezd egy kis tanulmány formájában, ebben szerepelhetnek ábrák, fotók, egyéb illusztrációk is


Pályázati feltételek és benyújtás:

• 12-18 éves kor

• Formátum: elektronikusan (kizárólag pdf formátumban) vagy papír alapon, fűzött vagy kötött kiadvány

• Terjedelem: szimpla sortávolság, 12p betűméret 1,5 cm margó a lap minden oldalától, maximum 5 oldal (a fajlista, térképek és egyéb járulékos adatok külön mellékletben szerepelhetnek)

• Egy pályázó egy pályaművel vehet részt.


Pályázati jelentkezés: Az egyéni vagy csoportos pályamunkák beküldhetők 2018. október 31-ig a Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztályához (Budapest, Kossuth Lajos tér 11, 1055., email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ). Kérjük, a borítékra, vagy az e-mail tárgyaként írjátok rá a pályázat címét: „Találd meg, írd le és őrizd meg!”


http://www.vadonleso.hu/hirek/108 

Megjelent a Zöld Forrás pályázat 2018. évi kiírása


Magyarország környezetpolitikai céljainak – a természeti értékek védelme, az erőforrások takarékos-, hatékony- (fenntartható) használata, továbbá az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása – a Nemzeti Környezetvédelmi Program ad átfogó keretet. A civil szervezetek kiemelkedő szerepet vállalnak abban, hogy e célkitűzések teljesüljenek. A Földművelésügyi Minisztérium ezúton hirdeti meg a fentieknek megfelelő civil feladatvállalást segítő Zöld Forrás pályázatot. Támogatási igényt közhasznú környezet- vagy természetvédelmi célú társadalmi szervezetek (egyesületek vagy alapítványok) nyújthatnak be a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz illeszkedő, annak megvalósítását elősegítő projektterveikre.


A Zöld Forrás pályázat keretösszege 70 millió forint. A pályázatokat 2018. március 01-től 2018. április 04-ig, kizárólag postai úton lehet beadni. Egy jelentkező legalább 600 ezer, legfeljebb 2 millió forint összegre pályázhat. A pályázati felhívás szövegét, a pályázati adatlapot, valamint a pályázati eljárás során végig kötelezően figyelembe veendő beszámoló tájékoztatót itt érhetik el. Hiánypótlásra a pályázati szakaszban nincs lehetőség, ezért fontos, hogy a pályázó szervezet vezetője alaposan ellenőrizze a befogadási feltételek teljesülését az elkészített pályázati dokumentációban, még annak postára adása előtt.

 

Felhívás letöltés
Ön választ, mi segítünk – Pályázati felhívás


A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar Adományozói Fórum és az Ökotárs Alapítvány közreműködésével (a továbbiakban közreműködők) negyedik alkalommal hirdeti meg Ön választ, mi segítünk című pályázatát, melynek célja a helyi közösségek támogatása. A program a vásárlók bevonásával, az alábbi feltételekkel zajlik:

 

A pályázati felhívás célja:

1. A helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése, védelme, zöldítése és/vagy beruházás jellegű fejlesztése a helyi közösség részvételével; továbbá a helyi közösségi élet fejlesztése

2. Oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára

3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek


A pályázók köre: A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezeteknek. Ezen túlmenően informális csoportok is nyújthatnak be pályázatot, amennyiben győztes pályázat esetén egy befogadó szervezet vállalja a szerződés megkötését és a projekt adminisztrálását a csoport nevében, és erről a pályázat benyújtásakor nyilatkozatot tesz.


A pályázat fontos dátumai:

- pályázati projektek benyújtása: 2018. február 19. és március 29. között;

- pályázati projektek kiválasztása: 2018. április 3. és április 20. között;

- vásárlói szavazás a körzetenkénti 3 kiválasztott projektre: 2018. május 7. és június 4. között;

- vásárlói szavazás eredményeinek kihirdetése: 2018. június 20. után.


A pályázat benyújtásának menete:

Pályázatot 2018. március 29-ig (12:00) a http://tesco.hu/kozosseg oldalon található online pályázati adatlapot kitöltve a szükséges mellékletek csatolásával lehet benyújtani.