Megjelent a NFA-2017-KKV pályázati felhívás PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 15 August 2017 08:47
There are no translations available.

Pályázati felhívás mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

A pályázat kódjele: NFA-2017-KKV

 

A pályázat célja: Jelen Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójuk javítása érdekében az - új munkahelyek létrehozását eredményező - munkahelyteremtő beruházások támogatása. A pályázat célja továbbá a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése. A gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű térségek, települések felzárkóztatásának érdekében az álláskeresők foglalkoztatásának - kiemelt összegű kiegészítő - támogatása, a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése érdekében.

 

A támogatás jogcíme:

A munkahelyteremtő támogatás a hatályos jogi szabályozás alapján regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható.

 

A pályázat lebonyolítója:

A pályázati eljárást és a támogatás lebonyolítását a Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok valósítják meg.

 

A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása:

Az NFA foglalkoztatási alaprész 2017-2018. évi központi kerete terhére e célra elkülönített összeg 10.000.000.000 Ft.

 

A pályázat keretében nyújtható támogatás formája: Vissza nem térítendő.

 

A pályázók köre:

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint:

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaságok, valamint egyes jogi személyek vállalatai,
  • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,
  • a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,
  • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.

 

A támogatás mértéke:

Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft.


Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:

a) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft, vagy

b) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 800 ezer Ft,

c) amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft, (ez a kiegészítő támogatás halmozható a fenti két pontban foglalt kiegészítő támogatásokkal is, míg az a) és b) pontban foglalt kiegészítő támogatások csak vagylagosan igényelhetők).

 

Támogatási intenzitás:

Regionális beruházási támogatás esetében az intenzitás felső határa az Észak-magyarországi régióban 50%. A területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

 

Csekély összegű (de minimis) támogatások felső határa: A pályázatban szereplő beruházáshoz legfeljebb a csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendelkezések megfelelően csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során - nem haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatást kérőnek írásban kell nyilatkoznia a pályázat benyújtását megelőző három év alatt kapott de minimis támogatásokról. E célból figyelembe veendő az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben kapott de minimis támogatás. A pályázónak a nyilatkozat megtételekor valamennyi olyan támogatást számba kell vennie, amelyet a vállalkozás részére de minimis támogatásként megítéltek.

 

Saját forrás: Legalább 25 %.

 

Elszámolható költségek:

Új tárgyi eszközök, gépek beszerzése, immateriális javak költségei, ingatlan vásárlása, bérleti díjak, lízing költségek (tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó).

Új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe.


Igénylők köre:

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek részt.

 

A beruházási projekttel kapcsolatos előírások:

a) a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg,

b) beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel, továbbá legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,

c) beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel,

d) a beruházást legkésőbb 2018. szeptember 30-ig megvalósítja, és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását ezt követő 60. napon belül benyújtja (ez a feltétel új épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes),

e) a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg),

f) építési beruházás esetén az építési hatóság igazolása arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a pályázat benyújtásakor nem szükséges, ez a hatósági szerződés megkötésének feltétele),

g) üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét,

h) meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát,

i) a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és ebből adódó kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító eljárást alkalmaz,

j) a beruházás befejezését követően - a beszerzési értéktől függetlenül - nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat.

 

Projekt futamidő:

A pályázat által érintett beruházási projekt fizikai befejezésének határideje: 2018. szeptember 30.

 

Benyújtás:

A támogatást igénylő beruházási projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása 2018. január 1-jétől nyújtható be, záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 60. nap. A pályázatot 2017. augusztus 1-jétől 2017. szeptember 15-ig lehet benyújtani a beruházás helye szerinti illetékes kormányhivatal részére, 2 példányban, valamint CD elektronikus adathordozón.


Hiánypótlás: Egy alkalommal, 5 napon belül.

 

Döntés:

A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról - a kormányhivatal javaslatának figyelembevételével - a nemzetgazdasági miniszter mérlegelési jogkörében 2017. november 1-ig dönt. A támogatásról, annak összegéről, illetve az elutasításról a kormányhivatal a miniszter megbízásából az e határidőtől számított 15 napon belül elektronikus levélben tájékoztatja a pályázót. A pályázat abban az esetben támogatható, amennyiben a mérlegelési szempontok vizsgálata alapján minimum 66 pontot elért a 110 pontból. (A pontozás során jelentős súlyt képvisel a vállalkozás mérete, gazdálkodási formája, a működés időtartama, a vállalkozás gazdasági mutatói, valamint a munkahelyteremtő hatás.)


Támogatás folyósítása:

A támogatás folyósítására a pályázónak a kormányhivatallal hatósági szerződést (a továbbiakban: szerződés) kell kötnie, amelyre a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából 30 napon belül nem jön létre a szerződés, a támogatási döntés hatályát veszti. A kormányhivatal erről a kedvezményezettet írásban értesíti.

 

Fenntartási időszak:

A beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 év.

 

Foglalkoztatási kötelezettség:

A munkáltató vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen.

 

A tervezett létszámbővítés megvalósítását követően - amennyiben a pályázat benyújtását követően a beruházást megkezdte, és a benyújtást követő időszakban a teljes létszámfeltöltés megtörtént, legkorábban a hatósági szerződés aláírásának napjától - a beruházásban érintett telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő, illetve ha a régióban több telephellyel rendelkezik a pályázó, a régióban lévő telephelyeinek a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva).

 

Biztosíték:

  • 120 % feltétel nélküli és visszavonhatatlan hitelintézet által vállalt garancia,
  • vagy 150 % hitelbiztosítéki értéken megállapított, permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan. A biztosítékot legalább a fenntartási kötelezettség végét követő 60 napig tartó időtartamra biztosítania kell.

 

Előleg:

A pályázó az elnyert támogatás 50 %-ára vonatkozó előleget igényelhet. Az igényt a pályázat benyújtásakor, illetve a szerződés megkötéséig írásban szükséges jelezni. Az előleget a kormányhivatal a szerződés megkötését követő 30 napon belül utalja a kedvezményezett részére.

 

Pályázati dokumentáció:

A pályázati dokumentáció a Minisztérium (a kormányzati portálon: www.kormany.hu, a keresőbe kérjük beírni a pályázat kódjelét: NFA-2017-KKV) és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (nfsz.munka.hu) honlapjáról letölthető, valamint kérés esetén a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél átvehető.

 

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Local Products

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark